fbpx

Algemene voorwaarden

Privacy Verklaring

Escaperoom Berkel is gevestigd aan de industrieweg 47 in Berkel en Rodenrijs. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van uw reservering bij Escaperoom Berkel maken wij gebruik van het online reserveringssysteem van OnlineAfspraken.nl. Escaperoom Berkel  heeft hiervoor een verwerkersovereenkomst getekend met het bedrijf OnlineAfspraken.nl welke voldoet aan de regels van de AVG.

Ná uw escapebezoek bij ons wordt u aangeboden op de foto te gaan met uw groep. Deze foto wordt geplaatst op de openbare Facebook pagina van Escaperoom Berkel. Als u géén foto wenst dan kunt u dat op dat moment aangeven bij ons personeel.

 

  • Gegevens van klanten zijn bekend en/of in te zien door alle medewerkers van escaperoom Berkel en hebben louter tot doel om met de klanten te kunnen communiceren aangaande zaken als reserveringen, rekeningen voorbereidingen etc.
  • De gegevens bestaan uit NAW gegevens,  telnummer(s), e-mailadres(sen)
  • Omdat Escaperoom Berkel gebruik maakt van de diensten van Onlineafspraken.nl wordt een deel van deze gegevens ter beschikking gesteld aan Onlineafspraken.
  • Buiten onlineafspraken worden de gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld. (m.u.v Incassobureau’s en Politie indien nodig)
  • In het pand aan de industrieweg 47 in Berkel en Rodenrijs, waar Escaperoom Berkel gevestigd is, hangen meerdere bewakingscamera’s voor de veiligheid van de klant en medewerkers. Alle beelden worden maximaal 14 dagen bewaard. Hierna worden zij vernietigd.
  • Bovengenoemde beelden worden alleen bekeken door medewerkers van Escaperoom Berkel in het bijzijn van de betreffende klant. Of alleen bekeken door medewerkers van Escaperoom Berkel om te herleiden wat er zich heeft afgespeeld(Als voorbeeld hiervan, er is een sleutel kwijt een medewerker van Escaperoom Berkel zal de beelden terugkijken om te herleiden waar de sleutel is gebleven)
  • Bovengenoemde beelden worden nooit gedeeld en/of getoond aan derden (m.u.v overheidsinstantie zoals politie wanneer dit nodig is)

Algemene voorwaarden

Escaperoom Berkel

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Escaperoom Berkel, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

a. Escaperoom Berkel gevestigd te Berkel en Rodenrijs aan de Industrieweg 47, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer  72964286; 

b. overeenkomst: de overeenkomst tussen Escaperoom Berkel en de klant; 

c. klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Escaperoom Berkel; 

d. deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan het spel dan wel de natuurlijke persoon ten behoeve van wie de klant de overeenkomst met Escaperoom Berkel is aangegaan; 

e. spel: het spel dat door Escaperoom Berkel wordt verzorgd waarbij deelnemers in een team worden opgesloten in een ruimte om vervolgens te proberen binnen een uur te ontsnappen door puzzels op te lossen; 

f. escape room: de ruimte waar het spel plaatsvindt; 

g. website: de website www.escaperoom-berkel.nl die door Escaperoom Berkel

wordt beheerd en waar de klant een reservering kan plaatsen.

2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Escaperoom Berkel en de klant en op iedere deelname door de deelnemer aan het spel. 

2.2. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen. 

2.3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Escaperoom Berkel vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. 

2.4. Escaperoom Berkel heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het tot stand komen van de overeenkomst akkoord is gegaan met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden. 

2.5. Indien Escaperoom Berkel niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Escaperoom Berkel in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

3. Aanbod, offertes en prijzen

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. 

3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. 

3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Escaperoom Berkel daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand. 

3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Escaperoom Berkel niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

3.5. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten en offertes of op de website binden Escaperoom Berkel niet. 

3.6. Escaperoom Berkel heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat:

a. de klant akkoord is gegaan met de offerte van Escaperoom Berkel; of 

b. de klant succesvol het reserveringsproces via de website heeft doorlopen; of 

c. de klant op enige andere wijze, bijvoorbeeld via de e-mail of door het invullen van een inschrijfformulier, uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Escaperoom Berkel. 

4.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het reserveringsproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. 

4.3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Escaperoom Berkel de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. 

4.4. Indien de klant geen bevestigings e-mail van Escaperoom Berkel heeft ontvangen of indien de bevestigings e-mail de reservering van de klant niet correct weergeeft, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Escaperoom Berkel. 

4.5. Op basis van de wettelijke uitzondering is het herroepingsrecht niet van

toepassing.

5. Annulering en verplaatsen van een afspraak

5.1. De klant kan de overeenkomst tot 24 uur voorafgaand aan de reservering kosteloos annuleren, mits de klant een annuleringsverzekering bij het tot stand komen van de overeenkomst heeft afgesloten. Indien de klant géén annuleringsverzekering bij het tot stand komen van de overeenkomst heeft afgesloten dan kan de klant de overeenkomst tot 168 uur voorafgaand aan de reservering kosteloos annuleren.

5.2. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden. 

5.3. Indien de deelnemers op de datum waarop de klant de escape room heeft gereserveerd niet aanwezig zijn, indien op deze datum maar 1 persoon aanwezig is of indien de overeenkomst door de klant wordt geannuleerd en de klant heeft bij het tot stand komen van de overeenkomst geen annuleringsverzekering afgesloten, dan blijft de volledig overeengekomen vergoeding verschuldigd en worden eventueel reeds betaalde bedragen niet gerestitueerd. 

5.4. Heeft de klant geen annuleringsverzekering bij het tot stand komen van de overeenkomst afgesloten, dan kan de klant de datum waarvoor hij de escape room gereserveerd heeft tot maximaal 168 uur van tevoren verplaatsen.

6. Betaling

6.1. De overeenkomst die via de website tot stand is gekomen kan op de volgende

wijzen betaald worden: a. via iDEAL; b. middels een creditcard(alleen online).; c. per Pin op locatie; d. Contant op locatie. 

6.2. Is het de klant niet gelukt om te betalen op een van de bovengenoemde wijzen, dan wordt de klant verzocht het factuurbedrag zelf over te maken op de bankrekening van Escaperoom Berkel. 

6.3. Escaperoom Berkel dient het factuurbedrag in ieder geval te hebben ontvangen voor de datum dat de klant de escape room gereserveerd heeft. Zolang Escaperoom Berkel het totale factuurbedrag van de klant niet heeft ontvangen, heeft Escaperoom Berkel het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de deelnemers de toegang tot de escape room te weigeren. Aan een reservering kunnen pas rechten worden ontleend indien Escaperoom Berkel de betaling van de klant heeft ontvangen. 

6.4. Indien binnen 14 dagen na de factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, dan is de klant een rente gelijk aan de wettelijke rente (bij een consument) en handelsrente (bij geen consument) verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Escaperoom Berkel in het kader van een toerekenbare tekortkoming van de klant maakt, zullen als schade wegens die tekortkoming door de klant aan Escaperoom Berkel worden vergoed. Indien de klant een consument is, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten overeenkomstig de Wet Incassokosten vastgesteld. 

6.5. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al meldt de klant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

6.6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant

zijn de vorderingen van Escaperoom Berkel op de klant onmiddellijk opeisbaar.

7. Uitvoering van de overeenkomst

7.1. Escaperoom Berkel voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. 

7.2. Escaperoom Berkel bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd.

8. Verplichtingen van de klant en van de deelnemers

8.1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de deelnemers de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, die op deelnemers betrekking hebben, in acht nemen. 

8.2. Alle deelnemers dienen minimaal 15 minuten voor het overeengekomen tijdstip aanwezig te zijn op de locatie waar de escape room zich bevindt. 

8.3. Om deel te kunnen nemen aan het spel dienen minimaal 2 deelnemers aanwezig te zijn. Per escape room is het maximaal aantal deelnemers aangegeven en de minimale leeftijdsgrens voor toegang tot de escape room. Het is niet toegestaan aan het spel deel te nemen met meer dan het maximaal aangegeven aantal deelnemers. Wordt hieraan niet voldaan, dan heeft Escaperoom Berkel het recht deelnemers de toegang tot de escape room te weigeren.

8.4. De deelnemer is verplicht de door Escaperoom Berkel gegeven instructies en veiligheidsvoorschriften en het reglement van Escaperoom Berkel na te leven. 

8.5. De deelnemer dient deelname aan het spel te staken bij pijn of ziekte. 

8.6. Het spel is niet geschikt voor personen die claustrofobisch zijn of die last hebben van paniekaanvallen. Indien de deelnemer zich niet geschikt acht voor deelname aan het spel, dan dient de deelnemer dat direct aan Escaperoom Berkel te melden en niet deel te nemen aan het spel. 

8.7. De deelnemer neemt vrijwillig deel aan het spel. 

8.8. Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens deelname aan het spel is niettoegestaan. 8.9. Het is niet toegestaan te roken in de escape room. 

8.10. Escaperoom Berkel is bevoegd de deelnemers die te laat komen, die niet voldoen aan de minimale leeftijd voor de escape room, die zich tijdens het spel misdragen, die zich agressief opstellen, die onder invloed zijn van drank of drugs, die de (veiligheids)instructies of het reglement van Escaperoom Berkel niet opvolgen of die oneigenlijk gebruik maken van de escape room of de overige ter beschikking gestelde zaken de toegang tot de escape room te ontzeggen. Is een van de situaties omschreven in dit artikel van toepassing, dan heeft Escaperoom Berkel tevens het recht het spel te beëindigen. Worden een of meerdere deelnemers de toegang ontzegd en/of wordt het spel door Escaperoom Berkel beëindigd, dan blijft de vergoeding voor deelname aan het spel in die gevallen volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Escaperoom Berkel op vergoeding van eventuele schade. 

8.11. De deelnemer dient zorgvuldig om te gaan met de ter beschikking gestelde zaken. Schade toegebracht aan de ter beschikking gestelde zaken veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de deelnemer, worden aan de klant of de deelnemer in rekening gebracht. 

8.12. De deelnemer vrijwaart Escaperoom Berkel voor eventuele aanspraken van derden en/of andere deelnemers die het gevolg zijn van een handelen en/of nalaten van de deelnemer.

9. Aansprakelijkheid en verjaring

9.1. Escaperoom Berkel kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 10; b. enige daad of nalatigheid van de klant of van de deelnemer. 

9.2. Escaperoom Berkel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Escaperoom Berkel is uitgegaan van door de klant of door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

9.3. De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens het spel. Escaperoom Berkel kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken, ander lichamelijk letsel, schade ten gevolge van dood of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens het spel of tijdens het verblijf in de escape room of in een andere ruimte van Escaperoom Berkel, tenzij er sprake is van een wettelijke aansprakelijkheid aan de zijde van Escaperoom Berkel die niet kan worden uitgesloten. Het deelnemen aan het spel is geheel voor eigen risico. 

9.4. De deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen, gedrag- en veiligheidsregels die worden gegeven door Escaperoom Berkel en het reglement van Escaperoom Berkel. Indien de deelnemer weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de deelnemer verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade. 

9.5. Escaperoom Berkel is evenmin aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/ofdiefstal van kleding of andere bezittingen van de deelnemer. 

9.6. Escaperoom Berkel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade zoals: gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade en opgelegde boetes. 

9.7. Indien Escaperoom Berkel aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door de verzekering van Escaperoom Berkel in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Escaperoom Berkel beperkt tot het bedrag dat de klant aan Escaperoom Berkel betaald heeft voor deelname aan het spel. 

9.8. Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Escaperoom Berkel. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering. 

9.9. Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Escaperoom Berkel gehouden is, in strijd handelt met de wet of onrechtmatig jegens Escaperoom Berkel handelt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Escaperoom Berkel daardoor direct of indirect ontstaan.

10. Overmacht

10.1.Escaperoom Berkel is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht. 

10.2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van een of meerdere personen die namens Escaperoom Berkel de overeenkomst uitvoeren, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, technische storing, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Escaperoom Berkel geen (beslissende) controle kan uitoefenen. 

10.3. Indien er sprake is van overmacht, dan heeft Escaperoom Berkel het recht de overeenkomst te ontbinden. In een dergelijk geval wordt de eventueel reeds betaalde prijs door Escaperoom Berkel aan de klant terugbetaald.

11. Ontbinding

11.1. Escaperoom Berkel kan de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring ontbinden indien de klant zijn verplichtingen jegens Escaperoom Berkel niet nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin de klant een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is. 

11.2. Escaperoom Berkel is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.3.Escaperoom Berkel is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant in staat van faillissement is verklaard, zijn bedrijf heeft stilgelegd of heeft geliquideerd of er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen.

12. Verwerking persoonsgegevens

12.1. Escaperoom Berkel verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de

van toepassing zijnde wet- en regelgeving omtrent privacy.

13. Klachten

13.1. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden dienen door de klant schriftelijk of via de e-mail bij Escaperoom Berkel te worden ingediend binnen 14 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. 

13.2. De klant dient Escaperoom Berkel de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat Escaperoom Berkel overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat Escaperoom Berkel erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.

14. Auteursrechten en geheimhoudingsplicht

14.1. De auteursrechten op de website, op het spel en op alle materialen die onderdeel uitmaken van het spel berusten bij Escaperoom Berkel. De klant dient de auteursrechten van Escaperoom Berkel te allen tijde te respecteren. Handelt de klant in strijd met de auteursrechten van Escaperoom Berkel, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Escaperoom Berkel daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies en reputatieschade. 14.2.Deelnemers dienen oplossingen van puzzels in het spel en overige spelelementen die kunnen leiden tot het ontsnappen uit de escape room te allen tijde geheim te houden en niet (online) te publiceren of op enige andere wijze aan derden kenbaar te maken. 

14.3.Het maken van foto-, video- en/of geluidsopnames tijdens het spel is niet toegestaan.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1. Op de overeenkomst tussen Escaperoom Berkel en de klant is uitsluitend hetNederlands recht van toepassing. 

15.2.De rechter in de vestigingsplaats van Escaperoom Berkel is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Escaperoom Berkel zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.